Adventní pozdravení

Milí přátelé,

srdečně vás zdravíme v době adventní. Svěřujeme Pánu všechny, kteří se na nás obracíte s prosbou o modlitbu. Také pamatujeme na celý svět a na naši zemi, stále zasaženou pandemií koronaviru a jejími důsledky.

Posíláme pro radost Boží slovo a vyprošujeme vám požehnaný čas příprav na narození našeho Pána Ježíše Krista!

Kdo přebýváš v Ochraně Nejvyššího, 
kdo dlíš ve Stínu Všemocného,
řekni Hospodinu: »Mé Útočiště jsi a má Tvrz, můj Bůh, v něhož doufám!«
Neboť On tě vysvobodí z léčky ptáčníka,
ze zhoubného moru.
Ochrání tě Svými Perutěmi, 
uchýlíš se pod Jeho Křídla, 
štít a pavéza je Věrnost Jeho.
Nemusíš se bát noční hrůzy,
šípu létajícího ve dne,
moru, který se plíží ve tmě,
nákazy, jež pustoší o polednách.
I když padne po tvém boku tisíc a po tvé pravici deset tisíc,
k tobě se přece nepřiblíží…“

Žalm 91