To nejdůležitější!

Františkánská cesta – říjen 2021

Nejdůležitější v našem životě je Ježíš. Na začátku jsme každá z nás různým způsobem prožila osobní setkání s Ježíšem. Tato zkušenost v nás probudila touhu žít podobně jako On. Je nám vlastní život ve společenství, vážíme si jedna druhé a prohlubujeme vzájemné vztahy.

Inspirujeme se životem sv. Františka z Assisi, který za všechno chválil a děkoval Bohu. Zvlášť silně Ho poznával ve stvoření, v přírodě, ve slovech Písma, v životě Církve, ve svátostech, v poslušnosti a v událostech svého života.

Náš duchovní život vychází z modlitby, kdy trávíme čas s Ježíšem. A je podpírán pokáním, tedy zapíráním se, abychom nelpěly na věcech, které by odváděly pozornost od podstaty našeho života.

Odpovědností každé z nás je prohlubovat svůj duchovní život tím, že rozvíjíme a využíváme své osobní dary a příležitosti, které se nám naskytují.

„Všude, na každém místě, v každou hodinu a v každou dobu ať bratři a sestry opravdově a pokorně věří a v srdci uchovávají, milují, uctívají, klanějí se, slouží, chválí, dobrořečí a oslavují nejvyššího a svrchovaného věčného Boha, Otce, Syna a Ducha Svatého.“ (Nepotvrzená řehole)