Nástupkyně sestry Elišky v Brně

Přečtěte si článek o našich sestrách žijících v Brně, který odkazuje k uzavření diecézního beatifikačního procesu naší sestry Elišky. Najdete v něm také úryvek z deníku sestry Elišky Pretschnerové.

Zdroj: Biskupství brněnské, https://www.biskupstvi.cz/2022-03-14-nastupkyne-pretschnerove

V diecézi Hradec Králové probíhá beatifikační proces Služebnice Boží S. M. Elišky Pretschnerové OSF z Kongregace školských sester sv. Františka. Jeho diecézní část bude uzavřena mší svatou v katedrále Ducha Svatého v Hradci Králové 28. května 2022 v 11.00 hodin.

„Sestry naší kongregace působily v brněnské diecézi již v letech 1951 až 1966. Sloužily v Domově důchodců v Kamenné ulici. V současné době žijí v komunitě v Brně-Maloměřice, Obřany, Karlova ulice 22.
Sestra Eliška si po 33 let vedla deník, v němž je i zápis z ročních exercicií v roce 1959, které si zde v Brně vykonala. Exercicie vedl „d.p. Dokoupil“. Z jejích řádků je zřejmé, jak náročná byla její služba v době komunistického režimu. (Vedla provincii v letech 1954-1969),“ uvádí postulátorka procesu S.M. Zdislava Nosková.

Z deníku sestry Elišky

Chtěla bych si v letošních exerciciích napsat vzpomínky na uplynulá léta, abych tak ulehčila svému srdci a velebila při tom Boží milosrdenství (…) Jsem žena, na niž bylo vloženo těžké břímě vedení kongregace – a to v době tak těžké. (…) K tomu přistupuje tlak z vnějška. Nejistota, zda budeme existovat, zda mě nezavřou, jak by obstály sestry, kdyby byly kongregace zrušeny. Někdy mě jímá hrůza před odpovědností z vedení duší před Pánem Bohem…

Zásady a předsevzetí z exercicií:
• Nesmím si stěžovat na těžkosti svého úřadu, chci být silná a nést je pokorně jako pokání za své hříchy.
• Chci více upírat svůj pohled na kříž a spojovat svá utrpení s utrpením Božského Mistra za duše mně svěřené.
• Chci si zachovat srdce svobodné od vší lidské lásky, ale k duším mně svěřeným se chci sklánět s teplou, něžnou, mateřskou láskou.
• Chci být pokornou služebnicí svých spolusester.
• Musím mlčet o chybách svých bližních i o všem, co mi sestry svěří.
• Budu přemáhat svou náladovost a budu se snažit být vždy vyrovnaná.
• Budu svědomitě vykonávat své modlitby a plnit své povinnosti.
• Nesmím se vyhýbat žádné práci, když mně to dovolí moje povinnosti.