Školské sestry sv. Františka Česká provincie

 

  

 

Předpostulát

  

  

 

   

V tomto období se bude pozornost soustředit na pět základních „komnat“ nebo-li oblastí:

- Oblast lidské zralosti, kam patří např. zdravé sebepřijetí, komunikace, schopnost žít zdravé vztahy, citová zralost, zodpovědnost, stabilita v životě a zaměstnání;

- V oblasti duchovní  se klade důraz na Katechismus katolické církve, osobní vztah k Pánu Ježíši, schopnost nechat se vést, rozlišování povolání, ujasnění motivací, poznávání vlastního charisma a charisma společenství;

- Pokud jde o vzdělání, je třeba, aby předpostulantka měla ukončené základní vzdělání. Studuje-li střední či vysokou školu, je většinou vhodné ji dokončit. Je žádoucí, aby předpostulantka pracovala a samostatně se o sebe starala alespoň po dobu jednoho roku;

- Co se týká zapojení do společného života fraternity – po čas předpostulátu je jen částečné, protože předpostulantka dosud není členkou společenství. Učí se zdravě přizpůsobit požadavkům i limitům komunity, učí se otevřenosti k autoritě a schopnosti nechat se doprovázet a formovat;

- V oblasti apoštolátu se předpostulantce dá možnost se přímo podílet na křesťanské službě dané fraternity, učí se především ochotné službě druhým.

    

Já vím, zdá se ti, že je toho již na začátku mnoho, ale: „Neboj se! Já jsem s tebou!“ říká ti Pán Ježíš a On je také tvým hlavním vůdcem a oporou. Po lidské stránce je ti ve všem nápomocná sestra, které jsi byla svěřena. A rodinné zázemí lásky, přijetí a modlitby přejímá celá formační komunita.

Pokud zodpovědná sestra, která předpostulantku doprovází – budeme jí říkat MAGISTRA, vidí u ní předpoklady k pokračování ve formaci a předpostulantka sama má zájem o vytrvání na započaté cestě a dovolují to i vnější okolnosti, pak může být přijata do tzv. POSTULÁTU. Do postulátu přijímá předpostulantku provinciální představená na základě její písemné žádosti o přijetí do společenství Školských sester.