Proces blahořečení

Aktuálně…

Procesu blahořečení SM Elišky Pretschnerové se od roku 2014 naplno věnuje SM Zdislava Nosková, která je jeho postulátorkou.

Prvním úkolem postulátora v každém procesu blahořečení je sbírat svědectví o tzv. „pověsti svatosti“. To jsou vzpomínky a svědectví osob, které si Boží služebnici sestru Elišku pamatují a na které její životní příklad nějak zapůsobil, ovlivnil jejich vlastní život, byl pro ně příkladem. Sestra Zdislava nyní sbírá tato svědectví a cestuje po celé republice, po Slovensku případně v zahraničí, kde svědkové dosud žijí. Pořádá přednášky a šíří poselství příkladu sestry Elišky, který se stal živý nejen pro sestry jejího společenství, ale patří všem.

Aktivit a děl, ve kterých si postavu sestry Elišky připomínáme, již vznikla celá řada. Profesor Petr Piťha napsal knihu „Přišla jsem vám sloužit“ (2008), kde vypráví životní příběh sestry Elišky. Divadelní spolek Fysioart nacvičil inscenaci Eliška (Sestry), v níž symbolicky, a zároveň přirozeně, tvůrci ztvárnili Eliščin životní příběh v kruhu spolusester.

Každoročně začátkem května si připomínáme den úmrtí S.M. Elišky OSF. Naše sestry spolu s farností Slatiňany, kde je S.M. Eliška pohřbena, zvou věřící ke slavnostní bohoslužbě. Po ní následuje průvod k hrobu sestry Elišky a další duchovní program.

Cena pro Elišku

10.6.2006 byla S.M. Elišce OSF Institutem františkánských studií udělena in memoriam Plaketa sv. Anežky České za celoživotní přínos pro rozvoj františkánské spirituality u nás i ve světě a za mimořádné úsilí o uskutečňování reforem po II. vatikánském koncilu v našich zemích. Cenu převzala S.M. Květa Vinklárková OSF, provinční představená.

Změna postulátora

Proces blahořečení probíhá zkoumáním všech psaných dokumentů, dopisů a deníků S.M. Elišky OSF. Jmenovaný tribunál také zkoumá osobní svědectví všech, kdo ji znali.

Když prof. K. Vrána zemřel v roce 2004, bylo nutno jmenovat nového postulátora kauzy. Tuto službu přijal ThDr. Josef Koláček SJ. Vicepostulátorem je i nadále P. Alkantara Houška OFM. Oba museli složit novou přísahu do rukou biskupa.

Začátek procesu blahořečení

Léta Páně 2001 dne 1. června v 9.00 hod. předložil postulátor P. Doc. PhDr. ThDr. Karel Vrána v sídle královéhradeckého biskupa v Hradci králové Velké náměstí 35 jeho Excellenci ThLic. Dominiku Dukovi OP, královéhradeckému biskupovi, právoplatné jmenování postulátorem, nominovaným Českou provincií Kongregace Školských sester sv. Františka pro kauzu Služebnice Boží S.M. Elišky Pretschnerové OSF, aby mohl být zahájen proces o jejím životě, ctnostech a pověsti svatosti. Dále předložil své právoplatné jmenování vicepostulátor P. Petr Alkantara Houška OFM.