Postulát

Období významných změn

V tomto období nastává hned několik významných změn!

Postulantka se přistěhuje do formační komunity a učí se s ostatními nažívat fraternitu, tj. sesterské vztahy. Pracuje ve službě, která koresponduje s CHARISMATEM společenství – tedy v apoštolské službě, která odpovídá specifickému daru naší Kongregace. Jím slouží podle potřeb doby a Církve.

Většinou s touto změnou souvisí i změna magistry, a tak se postulantka učí opět otevírat, navazovat vztah důvěry a upřímnosti. Zjistí také, že množství „komnat“ se nezmenšilo, spíše vzrostlo a mnohé se opakují, ale vždy se v nich objevují nová zákoutí a místa, která dosud neobjevila.

Toto formační období je již časově pevně ohraničené, a to minimálně na 6 měsíců a maximálně na 2 roky podle osobních potřeb a dispozic postulantky.

Formace se opět dotýká předchozích oblastí, jen z větší šíře a hlouběji. Vyučování s magistrou je během týdne a je založeno z velké části na dialogu.

Klade se důraz: Na motivace, zodpovědnost, schopnost spolupracovat a přijímat chyby své i druhých, využívat času a svobody správným způsobem…

Duchovní oblast se zaměřuje hlavně na modlitbu, sdílení, život v Boží přítomnosti, uvedení do liturgické modlitby Církve, na svátosti, četbu a meditaci Písma svatého…

Studuje se hlavně katechismus, Credo, františkánská spiritualita, dějiny Kongregace, životy svatých,…Výchova k růstu vztahů uvnitř fraternity spočívá v citu pro potřeby a dobro celku, v pochopení hodnot života ve společenství, umění přijímat napomenutí jako službu lásky, postupovat ve vnitřní změně od „JÁ k MY“…

Magistra se s postulantkou schází kromě běžného vyučování a společného nažívání též 1x měsíčně k tzv. osobnímu rozhovoru, kde společně hodnotí uplynulý měsíc jak po stránce formační, tak duchovní. Je to i čas pohledu vpřed, s postojem vděčnosti za to, co jsme přijaly a čím nás Pán obdaroval, jak nás vede a vychovává. Vždyť Jemu na nás záleží a ví, co potřebujeme.

Ve vhodný čas, podle posudku magistry, fraternity a má-li postulantka hluboký osobní zájem zasvětit svůj život Pánu Ježíši se všemi důsledky Evangelia a chce-li tento život naplnit v našem společenství, je postulantce dána možnost napsat si žádost o přijetí OBLÁČKY.

Hned vysvětlím, co to je, aby nedošlo k nedorozumění. Je to jednoduchý obřad v úzkém kruhu společenství, kterým je postulantka oficiálně přijata do nového způsobu života v ještě intenzivnější formaci, především po stránce duchovní. A toto období se nazývá NOVICIÁT. Postulantka při obřadu obláčky před společenstvím vysloví své přání o přijetí do společenství a přijme poprvé hábit, který se skládá z jednoduché černé šatovky, bílého roláku či halenky, a dostane bílý závoj, který symbolizuje stav zasvěcení se Bohu.

  1. Hledání a rozlišování
  2. Předpostulát
  3. Postulát
  4. Noviciát
  5. Juniorát
  6. Stálá formace