sdr

Náš duchovní život

Jsme františkánky

Patříme do rodiny bratří a sester, kteří žijí podle příkladu svatého Františka z Assisi. Oslovil nás jeho životní ideál, kterým je následování Ježíše Krista životem ve společenství.

Jsme řeholní sestry – přijímáme chudobu, poslušnost a čistotu za obsah našeho života a věnujeme se apoštolské činnosti. Naše františkánství vtělujeme do každodenního života pomocí modlitby, sesterské lásky a v úsilí o obrácení srdce.

Jsme školské františkánky

Každé řeholní společenství má vlastní speciální zaměření – charisma – speciální dar od Boha pro službu druhým.

Počátky našeho řádu jsou spojeny se službou v oblasti školství – naše první sestry vychovávaly a vyučovaly děvčata, především z chudých poměrů.

Ačkoli je dnes naše působení pestřejší, stále pečujeme o výchovu pro celkový rozvoj člověka. Odpovídáme na znamení doby a na potřeby Církve a radostně sloužíme všude tam, kde je potřeba.

Život ve společenství

Pro Boží lásku ať se bratři a sestry navzájem milují, jak praví Pán: To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Ať skutky projevují lásku, kterou mají k sobě navzájem. Ať jeden druhému bez obav projeví své potřeby, aby ten obstaral, co potřebuje, a posloužil mu.

Řehole a život bratří a sester Třetího řeholního řádu svatého Františka

Svatému Františkovi velmi záleželo na tom, aby se bratři mezi sebou měli upřímně rádi a sloužili si navzájem. Také my po jeho příkladu usilujeme o ducha sesterství ve všech našich komunitách.

Náš každodenní život

Do každého našeho dne patří:

rozjímání nad Písmem Svatým,
slavení mše svaté,
liturgie hodin – modlitba společná s celou církví,
– hodina adorace před Nejsvětější svátostí.

Každá z nás má své zaměstnání, kterým slouží Bohu a druhým.
Rádi společně stolujeme, sdílíme se nebo trávíme volný čas.

Jedenkrát do měsíce prožíváme den duchovní obnovy – setrváváme v tichu, zanecháváme všedních prací a trávíme více času v modlitbě s naším Pánem.

Žijeme v komunitách

V České republice nyní působíme v šesti komunitách, a to v Praze (2 komunity), v Brně, v Liberci, na Hoješíně a ve Slatiňanech. V Praze – Břevnově se nachází naše jediná větší komunita a náš provinční dům, který je zároveň i charitním domovem pro naše nejstarší spolusestry, a také zázemím pro formaci nových sester (noviciát). Ostatní naše komunity jsou malé – žije v nich pospolu 3-5 sester. Každá sestra se podle svých darů a možností zapojuje jak do služeb pro druhé, tak do služeb v rámci vlastní komunity.

Duchovní služba druhým

V rámci své služby druhým jsme aktivní v rámci církve a spolupracujeme i napříč řeholními řády, především s bratry františkány OFM.

Modlitby za svět i za vás

Jsme tu také pro vás. V rámci našich každodenních modliteb svěřujeme Pánu i všechny, kteří se na nás obrací s prosbami o vyslyšení. Můžete nás kontaktovat zde.