Kongregace ve světě

Školské sestry svatého Františka jsou mezinárodní kongregací, která působí na území 8 států světa.

Ač pocházíme z různých kultur, neseme naše jednotné charisma celému světu a chválíme Hospodina v duchu svatého Františka. Pomáháme šířit Boží lásku všude tam, kde je potřeba.

Seznam zemí, ve kterých působíme
  • Česká republika
  • Slovenská republika
  • Itálie
  • USA
  • Indie
  • Chile
  • Kazachstan
  • Kyrgystan
Generální správa Školských sester svatého Františka

od roku 2021

generální představená
S. Frances Marie Duncan (USA)

generální vikářka
SM. Regina Žuk-Olszewska (Slovensko)

2. generální rádkyně
SM. Jasmine Chemban (Indie)

3. generální rádkyně
SM. Anežka Novoměstská (Česko)

4. generální rádkyně
SM. Pacifika Jusková (Slovensko)

Česká republika

Naše první sestry se věnovaly výchově a vzdělání děvčat, dnes je naše působení daleko pestřejší – věnujeme se křesťanské formaci a výchově pro celkový rozvoj člověka. Jsme poslány přinášet radostnou zvěst o Kristově lásce nejen skrze službu, kterou prokazujeme, ale zvláště modlitbou, příkladem života i svou pouhou přítomností.

Momentálně žijeme v šesti komunitách a pracujeme v různých sférách, kde pomáháme druhým v jejich rozvoji – například v internátě pro studentky (Křesťanský domov mládeže, Praha), provozujeme mateřskou školku, ambulanci klinické psychologie a psychoterapeutickou poradnu. Pracujeme také ve farnostech, ve školství a v sociálních službách.

Slovenská republika

Na Slovensko přišly Školské sestry poprvé v roce 1919 na pozvání Mons. Andereja Hlinku do Rožumberka a začaly působit na různých stupních škol (mateřská, lidová, měšťanská, učitelský ústav pro učitelky mateřských škol), také v internátě a v sirotčinci.

V současné době je slovenská provincie tou největší. Sestry působí na 17 místech: v Žilině (2 komunity), Bratislavě (3 komunity), Breznu, Klčově, Košicích, Lomničce, Lubochni, Okoličném, Nové Bani, Popradě – Velká, Prešově, Ružomberku, Široké a Trstené.

Aktuální informace o této provincii zjistíte na jejich internetových stránkách: https://skolskesestry.sk/.

Itálie

Malá skupina sester přišla do Říma již v roce 1927, aby sloužila v domově pro české dívky a v útulku pro české poutníky. V roce 1948, v době 60. výročí trvání našeho společenství, byla přenesena generální správa z naší země do Říma.

Generalát sídlí v ŘÍmě až do současnosti. Některé naše sestry, které nyní v Římě žijí, slouží nemocným v nemocnici Villa Bethania a starají se o staré spolusestry. Sestry se také podle svých možností zapojují do života farnosti.

Na území Itálie žijí sestry kromě v Římě také na Sicílii ve městě Paty v malé mezinárodní komunitě, kde sestry slouží v nemocnici příbuzným nemocných, kterým poskytují zázemí a podporu.

USA

Na počátku 20. století vzrůstající vlna migrace obyvatel z různých zemí Evropy do Spojených států představovala novou výzvu pro tamní církev. Sestry se usadily roku 1913 na území státu Pennsylvania, ve městě Pittsburg.

V současné době sestry působí na území států Pennsylvania, Texas a New Jersey. Pracují ve školách, v sociálních službách nebo ve farnostech. Starší sestry, které už pracovat nemohou, slouží podle svých sil v komunitách a především podporují aktivní sestry svoji modlitbou.

Více informací najdete na jejich webových stránkách (v anglickém jazyce): www.schoolsistersosf.org

Indie

V roce 1982 nám Pán ukázal cestu do Indie. Hned v následujících letech jsme pocítily jeho požehnání v nových povoláních. První sestry z Indie prožívaly svou formaci v Římě a později i v USA. Jejich počet se rychle rozrůstal a dnes mají sestry samostatnou delegaturu i formaci – postulát i noviciát tedy prožívají v Indii a nejmladší sestry jsou vedeny našimi indickými sestrami. Indickou regii dnes tvoří velký počet sester, především mladého věku.

Sestry se věnují dětem v mateřských školách, ve farnostech se věnují katechezím a různým službám, v nemocnicích pracují jako zdravotní sestry. Kromě Indie působí v Itálii, USA a v misii v Jižní Africe.

Chile

V roce 1947, těsně před uzavřením hranic Československé republiky, odešlo na prosbu biskupa z Talky několik mladých sester z Čech na misie do Chile. Učily chudé děti a věnovaly se pastoraci rodin. Misijní dílo rostlo a do společenství vstoupilo také několik místních žen. K sestrám se přidala početná skupina přidružených členů, kteří jim pomáhají při službě ve výchově i ve farnostech. Ve spolupráci s laiky se sestry dodnes věnují výchově a vzdělávání dětí od mateřské školy po gymnázium.

V letech 1990 – 2015 působily sestry v misii v městě Antofagasta na severu Chile. Službu chudým, kterou sestry vykonávaly, převzali spolupracovníci z řad laiků.

Více o činnosti sester v Chile se dozvíte na internetových stránkách Školy svaté Kláry (ve španělském jazyce): https://www.colegiostaclara.cl/

Kazachstan a Kyrgystan

Po pádu komunismu se objevily nové možnosti i sestrám z České a Slovenské provincie – brány do celého světa se otevřely dokořán, aby sestry mohly jít tam, kam je Pán vede.

Naše sestry rozpoznaly čas a možnosti pracovat pro rozšíření Boží lásky právě tam, kde lidé trpěli stejně jako my pod vládou komunismu. Připojily se k bratřím františkánům OFM a již v roce 1993 se vydaly do Almaty v Kazachstanu. Jejich obětavost byla odměněna Božím požehnáním. Po několika letech v Almatě vyrostl i nový Boží dům a nové kláštery bratří i sester. Za dalších pár let odpověděly sestry i na pozvání do Kyrgyzstánu. Nyní sestry žijící v této misii již tvoří samostatnou delegaturu Střední Asie.

Sestry v této misii se starají o ty nejpotřebnější – pracují ve zdravotnictví, pečují o chudé a sociálně slabé lidi a pomáhají ve farnostech.

Vzpomínka: Misie Jižní Afrika

1983 – 2019

Pán vyhověl velké touze americké sestry Joan McMullen z Pittsburghské provincie pracovat v misiich v Jižní Africe, kde chtěla pomáhat chudým a utlačovaným. Prvním jejím posláním bylo spolupracovat se sestrami františkánkami z Grazu.

Později generální kapitula naší Kongregace v roce 1983 rozhodla vytvořit vlastní misii v Barbertoně v Jižní Africe. Do misie se připojily další sestry z USA, Slovenska, později i z Indie a Česka. Tato misie sloužila v Jižní Africe těm nejpotřebnějším z potřebných: pacientům AIDS. Sestry pečovaly o umírající, kterých se zřekly jejich rodiny. Na misii se též s velkou láskou staraly o sirotky, které tam zůstanou, když zemřou jejich maminky.

Na konci roku 2019 bylo misijní dílo předáno do rukou laických spolupracovníků, kteří přebrali po sestrách pomyslný štafetový kolík a pokračují v této službě nadále. Více informací najdete na stránkách organizace St. John’s Care (v anglickém jazyce): www.stjohnscare.co.za